ثبت شکایات

پیگیری شکایات ثبت شده

ابتدا فرم زیر را تکمیل نمایید و دکمه ثبت شکایت را کلیک کنید. سپس شماره پیگیری را یادداشت نمایید. توجه نمایید که واحد صنفی مورد شکایت می بایست در محدوده مناطق شهرداری تهران به جز مناطق 1 و 20 باشد و کپی کارت ملی شاکی با نام درج شده در فاکتور تطابق داشته باشد. در غیر اینصورت رسیدگی امکان پذیر نمی باشد.


اطلاعات متشاکی

*
*
*
*
*

اطلاعات شاکی

*
*
*
*
*
*
*