جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

ممنوعیت خرید و فروش آبشده کمتر از عیار 735