جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

یادآوری برخی قوانین و مقررات مهم صنفی