جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

تعیین و تکلیف پاکتهای نمونه برداری شده از واحدهای صنفی