جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

کسر وزن هر نوع مازاد به کاررفته به غیر طلا در مصنوعات