جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1400/10/13