جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

تغییر محل فعالیت واحدهای مسکونی به تجاری