جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

دستور العمل مالیات مقطوع عملکرد 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران