جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

منع خرید و فروش ارز در واحدهای سکه فروشی